9 Fashion Documentaries you must watch!

Desktop

I was preparing this post for over a 2 weeks, watching so many documentaries about fashion, dreaming and get inspired with them, that I decided to share with you the ones I like the most.

Pripremala sam ovaj post više od 2 nedelje, gledajući toliko puno dokumentaraca o modi, sanjareći i inspirišući se zahvaljujući njima, da sam odlučila da podelim sa vama one koje su mi se najviše dopali.

1. The September Issue (2009)

Her Majesty Anna Wintour, her yes is a blessing. Designers will fall or rise with only one word of hers. That’s all cool but, what I like personally about this movie is a closer look at Grace Coddington work. I didn’t know that she was the stylist for one of my favorite editorials ever, the one with Natalia Vodianova as Alice in Wonderland. I was amazed how even such a brilliant stylist such as her can be delayed by Anna if she doesn’t like something. However, Vogue is one of the most reputed fashion magazines in the world and it wouldn’t be so if there wasn’t for Anna, so it’s a must see!

NJ.K.V. Ana Vintur, njeno odobrenje je blagoslov. Samo jedna njena reč dovolja je da stvori ili uništi dizajnera. Sve je to super, ali ono što se meni najviše svidelo kod ovog filma je bliži uvid u delo Grejs Kodington. Nisam znala da je ona bila stilista jednog od mojih najomiljenijih editorijala, onog sa Natalijom Vodijanovom kao Alise u zemlji Čuda. Bila sam zaprepašćena kako čak i takav brilijantan stilista kao ona može biti stopiran ako se Ani nesto ne dopadne. Međutim, Vog je jedan od najuticajnijih modnih časopisa u svetu, i sigurno ne bi bio takav da nije Ane, stoga obavezno pogledajte ovaj film!

2. Diana Vreeland: The Eye Has to Travel (2011)

I never knew much of the fashion editing history. Who was who back then, and who started this fuss with fashion Editorials. It was actually Diana, crazy and funny woman who was a model for Chanel when she was younger, woman with great eye and taste for fashion who become one of the most influential woman in history of the fashion. I even liked more her last job as a consultant of  Metropolitan Museum of Art  then her job as an Editor of Baazar and Vogue. She created from those Costume exhibitions a true Gala events worth waiting for, so thank you Diana for being so much in front of your time!

Nikada nisam znala mnogo o istoriji modnih časopisa. Ko je bio ko nekada, i ko je zapravo i otpočeo celu tu larmu oko modnih editorijala. To je zapravo bila Dajana, luckasta i duhovita žena koja je kao mlađa radila kao model za Koko Šanel lično, žena oštrog oka i odličnog ukusa za modu koja je postala jedna od najuticajnijih žena u istoriji mode. Čak mi se njen poslednji posao kao konsultant Metropoliten Muzeja Umetnosti sviđao više od njenog posla kao Urednika Mode za Bazar i Vog. Ona je od običnih izložbi kostima stvorila prave Gala večeri vredne čekanja, tako da ti se zahvaljujem Dajana što što si bila toliko ispred svog vremena!

3. Scatter My Ashes at Bergdorf’s (2013)

The most famous store on the world. One place with all the most expensive brands and famous designers under one roof. They say that if you’re not at Bergdorf’s, then your clothes doesn’t exists, you don’t have value as a designer. Famous also for their breathtaking windows that combines fashion and wild imagination. I have also discovered from this movie some of the most important people in fashion, first of all, Ms Linda Fargo as Fashion Director of BG, she decides who will be spotlighted by them and who won’t and second, sarcastic and wonderful, Madame Betty Halbreich, one of the main personal shoppers at BG’s with working experience over 30 years. On question what would she do if she wasn’t a personal shopper, she said Drinking. Do I need to say more?

Najpoznatija radnja na svetu. Jedno jedino mesto na kojem se nalaze najskuplji brendovi i najpoznatiji dizajneri i svi pod jednim krovom. Kažu da ako niste izloženi kod Bergdorfa, vaša odeća ni ne postoji, tako da ni nemate vrednost kao dizajner. Poznati takođe i po fenomenalnim izlozima koji kombinuju modu i ludu maštu. Takođe sam iz ovog filma otkrila neke od uticajnih ljudi u modi, prva Gđa Linda Fargo, Direktor Mode Bergdorfa ona odlučuje ko će biti izložen od dizajnera u njihovoj radnji i druga osoba, sarkastična i predivna Madam Beti Halbrajh, jedna od glavnih personalnih kupaca za Bergdorf sa radnim iskustvom od preko 30 godina. Na pitanje čime bi se bavila da se ne bavi ovim poslom, odgovorila je Pićem. Da li moram i da nastavljam?

4. Annie Leibovitz: Life Through a Lens (2007)

I knew Annie only through her work for Vanity Fair and Vogue, but I didn’t know that she was one of the first photographers for the Rolling Stone Magazine, that she toured with all of the nasty and infamous bands such as the Rolling Stones. Imagine rocking with Mick, feeling as one of them and being approved to take photos at any time. True indiscretion, wonderful! Beside that fact and the fact that she is one of the most recognized fashion photographers she is a very modest woman and mother. Watch it!

Znala sam za Eni samo kroz njen rad za ,,Veniti Fer,, i ,,Vog,, , ali nisam znala da je ona i jedan od prvih fotografa časopisa ,,Roling Ston,, , da je putovala na turneje sa svim ludim i opasnim bendovima kao što je Roling Stons. Zamislite da ste na turneji sa Mikom, osećati se kao jedan od njih toliko da vam je dozvoljeno fotografisanje u bilo kom trenutku. Prava indiskrecija, predivno! Osim te činjenice i činjenice da je jedan od najpriznatijih modnih fotografa današnjice, ona je i jedna jako skromna žena i majka. Obavezno pogledajte!

5. Signé Chanel (2005)

Ok, there are some truly great designers, great photographers, editors and the other ,, Big,, people, but in order to have that beautiful and stylish dress, you need hours and days of patience and virtuosity of those sewing ladies in back rooms. They are the true artists, reviving the drafts and giving them life. Very usefull and interesting movie, it should be aired on Dicovery Channel under the title ,,How it’s made,,.

Ok, postoje neki zaista divni dizajneri, divni fotografi, urednici i ostali ,,Bitni,, ljudi, ali da bi se jedna predivna i moderna haljina napravila potrebni su sati i dani strpljenja i virtuoznosti krojačica i ostalih dama iz mraka. One su pravi umetnici, oživljavajući obične crteže i dajući im život. Veoma koristan i interesantan film koji bi trebao da se emituje i na Diskaveriju pod naslovom ,,Kako se pravi,,.

6. Valentino: The Last Emperor (2008)

Great Valentino! I actually started following fashion more closely after the Valentino left the company, so I never had the chance to follow his work more carefully, but I am familiar with his legacy, with the company that works even today and I must say that Valentino is one of my personally favorite brands, especially Red Valentino. The simplicity of designs and it’s elegance are the pure essence of femininity . His main goal was always to make woman feel beautiful, cause that is what we want from clothing, so thank you Valentino for understanding us!

Veliki Valentino! Ja sam u stvari počela aktivno da pratim modu baš kada se Valentino povukao iz kompanije sa mesta Dizajnera, tako da nisam imala priliku da pratim njegov rad pažljivije, ali sam zato upoznata sa njegovim nasleđem, sa kompanijom koja postoji i dan danas i moram priznati da je Valentino jedna od mojih omiljenih marki, posebno RED Valentino. Jednostavnost i elegancija njihovih dizajna u prava esencija ženstvenosti. Njegov glavni cilj je oduvek bio da učini da se žene osećaju lepo, zato što je to ono što i želimo od odeće, tako da ti se zahbaljujem Valentino na razumevanju!

7. Lagerfeld Confidential (2007)

I remember when I received a gift card from Net-a-Porter, I was in doubt which book to buy, Sartorialist’s ,,Closer,, or Karl’s and I finally picked the first one. I thought, why would I choose some guy thoughts just because he’s a famous designer, he’s not a writer or philosopher or anything like that, but than I watched this movie and realized that Karl has opinions about everything. Beautiful and simple opinions, I just liked the way he sees things in life, how he sees simplicity in everything. He is a great designer, every year he is testing our attention with his new models for Chanel, but also he is a very insightful man who has a lot of things to say and you should give him a chance.

Sećam se kada sam dobila vaučer na Net-a-Porter sajtu da sam bila u nedoumici koju knjigu da kupim, Sartorialistovu Blizinu ili Karla i konačno sam se odlučila za prvu. Mislila sam, zašto bih odabrala nekog lika i njegove izjave  samo zato sto je poznati dizajner, pa nije pisac, niti filozof niti bilo šta slično, ali onda sam odgledala ovaj film i uvidela da Karl ima svoje mišljenje o svemu. Predivna i jednostavna mišljenja, prosto mi se svidelo kako gleda na život kako vidi jednostavnost u svemu. On je veliki dizajner, svake godine nam testira pažnju svojim novim modelima za Šanel, ali on je takođe i jako pronicljiv čovek koji imajako puno toga da kaže ako mu se pruži prilika.

8. Bill Cunningham New York (2010)

There are certain street style photographers which names all the style and fashion lovers should know. One of them is definitely Bill, everybody knows Bill. Old man with simple blue jacket, cruising on his bicycle through the NYC looking for something unique. This man is so passionate of what he does that he doesn’t care of anything else. He found his meaning and purpose in photography long ago, his family was against it, but he was determined and it gives you some kind of a motivation. Don’t waste your time on things that you don’t care about, because time will go by quickly.

Postoje određeni modni fotografi čija bi imena trebalo da zna svaki modni ljubitelj. Jedan od njih je definitivno Bil, svi znaju Bila. Stari čikica u jednostavnoj plavoj jakni koji na svojoj bicikli kruži Njujorkom u potrazi za nečim jedinstvenim. Ovaj čovek je toliko pasionirani ljubitelj svog posla da ga ne zanima bilo šta drugo osim toga. On je svoju svrhu pronašao davno u fotografisanju, iako je njegova porodica bila protiv tog zanimanja, on je bio odlučan u svojoj nameri i to vam daje neku vrstu motivacije. Nemojte gubiti vreme na stvari koje vas ne zanimaju, zato što vreme suviše brzo prođe.

9. Girl Model (2011)

I wanted to add this movie too as some kind of a critique to the fasion business. Everything has it’s dark side, and we all know which they are, but I wan’t write here about cheap working force in Asia, Eating disorders, Self esteem problems, Idolization and prostitution. In this movie you will see the process of casting in far places such as Syberia. Places where very young girls and their families see the only solution in modeling. Girls are sent to foreign markets with no companions or knowledge of English to grow up in a unknown society. However, I don’t see them actually as a victims in this movie. We all know the side effects, very few of them will succed and the others will go back home and continue with their lives, or maybe not. There will always be simple and harder ways in our life, the question is which patch will you choose?

Želela sam da dodam i ovaj dokumentarac kao neku vrstu kritike modnom biznisu. Sve ima i svoju negativnu stranu i svi mi znamo i koje su one, ali ja ovde neću pisati ni o jeftinoj radnoj snazi u Aziji, Poremećajima ishrane, problemima sa Samopoštovanjem, idolizacijom i prostitucijom. U ovom filmu ćete videti ceo proces modnog kastinga u dalekim mestima kao što je Sibir. Mestima na kojima jako mlade devojke i njihove porodice vide jedino rešenje u modelingu. Devojke se šalju na strana tržišta bez pratilaca i bez ikakvog znanja Engleskog jezika da odrastaju u nepoznatom društvu. Ipak, ja ih baš i ne vidim kao žrtve u ovom filmu. Svi znamo sporedne efekte, velika manjina njih će uspeti dok će se ostatak vratiti kući i nastaviti pređašnjim životom ili neće. Uvek će biti jednostavnih i težih načina u životu, pitanje je koji ćete put vi odabrati?

I would also like to mention ,,Mademoiselle C,, as one of the newest movies which I couldn’t find, so if anybody watched it already, please share the torrent with me because  I’m crazy with Vogue Editors now.

Takođe bih želela da spomenem i ,,Gospođicu C,, kao jedan od najnovijih dokumnetaraca koji nisa uspela da nađem i pogledam, pa ako ga je neko već gledao molim vas da podelite torent sa mnom pošto sam postala luda za Vog urednicima!

 

Comments

comments

Would love to hear what do you think

WordPress spam blocked by CleanTalk.